Takao Ishikawa

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Dr Takao Ishikawa jest adiunktem w Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania to białka prionowe, szczególnie mnogość genów kodujących białka zdolne do agregacji w komórkach drożdży. W swojej pracy badawczej wykorzystuje modułową budowę większości drożdżowych białek prionowych do konstruowania sztucznych białek zdolnych do agregacji i tworzy układy do badań przesiewowych potencjalnych związków antyprionowych. Poza tym interesują go białka i domeny inherentnie nieuporządkowane. Bada proces ich fałdowania metodami spektroskopii NMR we współpracy z grupą prof. Koźmińskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.Astrobiologią (formalnie) interesuje się od niedawna, choć temat początku życia i teorii dotyczących źródła związków organicznych niezbędnych do procesów życiowych od dawna porusza na wykładach ogólnouniwersyteckich prowadzonych nie tylko na Wydziale Biologii Uniwersytet Warszawskiego. Nieuporządkowane strukturalnie białka wydają się mieć swój istotny udział w ewolucji proteomu, dlatego wyżej wymienione tematy badawcze nawiązują do zagadnień astrobiologii i taki kierunek badań będzie w przyszłości wzmacniany.