Sylwia Wójcik-Mieszawska

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Adress:
Department of Immunobiology
Maria Curie-Skłodowska University
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland

E-mail:

sylwia.mieszawskaatpoczta.umcs.lublin.pl

Absolwentka Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie doktorantka w Katedrze Immunobiologii w Szkole Doktorskiej UMCS. W swojej pracy doktorskiej skupia się na badaniu naturalnych preparatów przeciwdrobnoustrojowych, ze szczególnym naciskiem na leczenie oportunistycznego patogena Candida albicans. Jest również stypendystą w projekcie NCN OPUS19 pt. “Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans”.W wolnym czasie rysuje, czyta książki i bawi się z kotem.

A graduate of the Faculty of Biology and Biotechnology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Currently, a PhD student at the Department of Immunobiology at the Doctoral School at UMCS. In her doctoral dissertation, she focuses on the study of natural antimicrobial preparations, with particular emphasis on the treatment of the opportunistic pathogen Candida albicans. She is also a scholarship holder in the NCN OPUS19 project entitled “Action and chemical characterization of the polysaccharide-protein fraction of Dendrobaena veneta celomatic fluid on clinical strains of Candida albicans”. In her spare time, she draws, reads books and plays with her cat.NCN 2020/37/B/NZ7/00763 Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans

Szybki rozwój medycyny pozwala na przedłużenie ludzkiego życia, a także na leczenie chorób, które były wcześniej nieuleczalne. Ma to jednak swoje ciemne strony, jakimi jest między innymi wzrost liczby osób z osłabioną odpornością, nadużywanie antybiotyków, chemioterapię czy długotrwały pobyt na oddziałąch OIOM. Sprzyja to rozwojowi chorób wywoływanych przez patogeny szpitalne, między innymi drożdżaka Candida albicans. Jest to patogen komensalnie bytujący na powierzchni ludzkiej skóry i błon śluzowych, jednak przy osłabieniu układu odpornościowego wymyka się on spod jego kontroli i wywołuje choroby, które niejednokrotnie stanowią poważne zagrożenie zdrowia i życia. Zwiększają także długość pobytu w szpitalu i koszty leczenia. Wzrastająca antybiotykooporność tego drożdżaka a także duża plastyczność genetyczna i zdolność do tworzenia biofilmu utrudnia leczenie pacjentów, konieczne jest więc poszukiwanie alternatywnych sposobów leczenia chorób wywoływanych grzybami z rodzaj Candida. Głównym zadaniem projektu jest analiza działania frakcji białkowo-polisacharydowej izolowanej z płynu celomatycznego dżdżownic Dendroabena veneta na komórki oportunistycznego patogena Candida albicans i porównanie jej z powszechnie stosowanymi antybiotykami. Inspiracją była medycyna krajów Dalekiego Wschodu, w której dżdżownice w formie pudrów lub ekstraktów były stosowane do leczenia wielu chorób już od setek lat. Frakcja otrzymana z płynu wypełniającego jamę ciała tych zwierząt nie wykazuje szkodliwego działania na komórki ludzkie, zaobserwowano natomiast aktywność skierowaną przeciw komórkom Candida albicans.

NCN 2020/37 / B / NZ7 / 00763 Action and chemical characterization of the polysaccharide-protein fraction of the cellomatous fluid of Dendrobaena veneta on clinical strains of Candida albicans

The rapid development of medicine allows the extension of human life, as well as the treatment of previously incurable diseases. However, this development has its downside, such as the increase in the number of immunocompromised people, antibiotics overuse, chemotherapy or long-stay in ICU wards. This favors the development of diseases caused by hospital pathogens, including Candida albicans. It is a pathogen commensally living on the surface of human skin and mucous membranes, but when the immune system is weakened, it gets out of its control and causes diseases that often pose a serious threat to health and life. They also increase the length of hospital stay and treatment costs. The increasing antibiotic resistance of this yeast as well as the high genetic plasticity and the ability to form biofilm make it difficult to treat patients, so it is necessary to look for alternative methods of treating diseases caused by fungi of the genus Candida. The main task of the project is to analyze the activity of the isolated protein-polysaccharide fraction. from the celomatous fluid of earthworms Dendroabena veneta to the cells of the opportunistic pathogen Candida albicans and comparing it with commonly used antibiotics. The inspiration was the medicine of the Far East, in which earthworms in the form of powders or extracts have been used to treat many diseases for hundreds of years. The fraction obtained from the fluid filling the body coeloma of these animals did not have any harmful effect on human cells, while the activity directed against Candida albicans cells was observed.


Artykuły naukowe i monografie/Scientific articles and monographs:

  • Fiołka, M. J., Mieszawska, S., Czaplewska, P., Szymańska, A., Stępnik, K., Sofińska-Chmiel, W., Buchwald, T. Lewtak, K. Candida albicans cell wall as a target of action for the protein-carbohydrate fraction from coelomic fluid of Dendrobaena veneta; Sci Rep, 10, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-73044-w.
  • Fiołka, M. J., Takeuchi, N., Sofińska-Chmiel, W., Mieszawska, S., Treska, I. Morphological and physicochemical diversity of snow algae from Alaska; Sci Rep, 10, 2020, doi: 10.1038/s41598-020-76215-x.
  • Mieszawska, S., Fiołka, M.J., Sofińska-Chmiel, W., Buchwald, T., Lewtak, K. Badania spektroskopowe komórek grzyba Candida albicans po działaniu frakcji białkowo-polisacharydowej otrzymanej z płynu celomatycznego Dendrobaena veneta; Nauka i Przemysł, Metody Spektroskopowe w Nauce i Przemyśle; 57-61; wyd. UMCS (2020).
  • Fiołka, M. J., Sofińska-Chmiel, W., Takeuchi, N., Mieszawska, S., Skrzypiec, K., Nowicka, A. Analiza spektroskopowa czerwonych alg śnieżnych pochodzących z wybranych miejsc Alaski i Svalbardu; Nauka i Przemysł- Metody Spektroskopowe w Nauce i Przemyśle; 62-65; wyd. UMCS (2020).
  • Mieszawska, S., Takeuchi, N., Fiołka, M., Sofińska-Chmiel, W., Skrzypiec, K., Nowicka, A. Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniach alg śnieżnych Svalbardu; Nauka i Przemysł- Metody Spektroskopowe w Nauce i Przemyśle; wyd. UMCS (2021).
  • Mieszawska, S., Fiołka, M. J., Sofińska-Chmiel, W., Lewtak, K., Kuśmierz, M. Zastosowanie spektroskopii XPS do charakterystyki stresu oksydacyjnego w komórkach Candida albicans po działaniu frakcji płynu celomatycznego Dendrobaena veneta; Nauka i Przemysł- Metody Spektroskopowe w Nauce i Przemyśle; wyd. UMCS (2021).
  • Fiołka, M. J., Czaplewska, P., Wójcik-Mieszawska, S., Lewandowska, A. Lewtak, K., Sofińska-Chmiel, W., Buchwald, T. Metabolic, structural, and proteomic changes in Candida albicans cells induced by the protein-carbohydrate fraction of Dendrobaena veneta coelomic fluid; Sci Rep, 11, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-96093-1.
  • Fiołka, MJ, Takeuchi ,N, Sofińska-Chmiel, W, Wójcik-Mieszawska, S, Irvine-Fynn, T, Edwards, A. Morphological and spectroscopic analysis of snow and glacier algae and their parasitic fungi on different glaciers of Svalbard. Sci Rep, 11, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-01211-8.