Statut

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Statut Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: “Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne” zwane w dalszej treści Statutu Towarzystwem. Towarzystwo posługiwać będzie też skróconą nazwą, „PTAstroBio”.

§ 2.

W wypadkach działalności poza granicami kraju, oraz z zagranicznymi podmiotami w ramach działalności statutowej, Towarzystwo będzie posługiwać się nazwą “The Polish Astrobiological Society” oraz skrótem PTAstroBio

§ 3.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Towarzystwo powołuje się na czas nieograniczony.

§ 4.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5.

Towarzystwo może zakładać oddziały terenowe.

§ 6.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7.

1. Towarzystwo Używa pieczęci okrągłej z napisem: “Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne” oraz pieczęci podłużnej z napisem: “Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, Zarząd Główny w Warszawie, adres siedziby”

2. Oddziały Towarzystwa używają pieczęci podłużnej z napisem: “Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, Oddział w …………, adres siedziby”.

§ 8.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 9.

Nazwa i znak graficzny.

1.      Nazwa, skrót nazwy i znak graficzny autorstwa Wiktoria Dziaduła, do którego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi zostały przeniesione na Towarzystwo, podlegają ochronie prawnej.

2.      Znak graficzny PTAstroBio przedstawiony jest w załączniku nr 1.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 10.

Celem Towarzystwa jest popieranie i inicjowanie aktywności pozwalających na rozwój astrobiologii i nauk pokrewnych, ich popularyzacja oraz integracja środowiska naukowego zainteresowanego tematyką astrobiologii w celu nawiązania potencjalnej współpracy nad projektami badawczymi. 

§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

1. organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty, wykłady i konkursy,

2. prowadzi działalność naukową i popularyzatorską,

3. wydaje i wspiera wydawanie przez inne podmioty czasopism naukowych, książek i innych publikacji z zakresu astrobiologii,

4. opiniuje o stanie i potrzebach astrobiologii i nauk pokrewnych oraz występuje w ich sprawach wobec władz,

5. popularyzuje osiągnięcia astrobiologii współpracując z nauczycielami oraz młodzieżą szkolną i akademicką,

6. współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, organizując wspólne konferencje, zjazdy, sympozja i zebrania naukowe,

7. ustanawia i przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i popularyzatorskie w zakresie astrobiologii i nauk pokrewnych.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 12.

W skład Towarzystwa wchodzą członkowie zwyczajni, nadzwyczajni, honorowi i wspierający. Członkami Towarzystwa mogą zostać zarówno obywatele polscy jak i obcokrajowcy.

§ 13.

1. a) Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna posiadająca dorobek naukowy lub popularyzatorski z astrobiologii lub dziedzin pokrewnych (zwany dalej Dorobkiem ), która wypełniła deklarację i opłaciła roczną składkę członkowską.

 b) Kandydat na członka zwyczajnego zostaje przyjęty w poczet członków Towarzystwa przez Zarząd Główny poprzez stosowną uchwałę na podstawie Dorobku oraz rekomendacji 2 członków zwyczajnych (wprowadzających).

2. a) Członkiem nadzwyczajnym może być każdy, kto ukończył 18 lat, wypełnił deklarację i opłacił roczną składkę członkowską, po przyjęciu przez Zarząd jego kandydatury.
b) Kandydat na członka nadzwyczajnego zostaje przyjęty przez Zarząd Główny na podstawie uchwały Zarządu Głównego, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu rocznej składki.

3. a) Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju polskiej astrobiologii lub Towarzystwa.
b) Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek członka zwyczajnego Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie  Towarzystwa większością co najmniej 2/3 głosów, w tajnym głosowaniu.

4. a) Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna wspierająca finansowo Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne.
b) Członkowie wspierający zostają przyjęci w poczet członków Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu Głównego po wypełnieniu deklaracji i wniesieniu opłaty finansowej na rzecz Towarzystwa. 

§ 14.

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:

1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

2. czynnego prawa głosu w Walnych Zgromadzeniach

3. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, sympozjach, konferencjach, zebraniach naukowych i organizacyjnych Towarzystwa,

2. Członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie honorowi mają prawo udziału w pracach Towarzystwa oraz możliwość wyrażania opinii doradczej podczas Walnego Zgromadzenia.

4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym.

5. Członkowie nadzwyczajni mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego w Walnych Zgromadzeniach.

§ 15.

Członkowie Towarzystwa obowiązani są:

1. godnie reprezentować Towarzystwo, 

2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,

3. opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Zarząd.

 §16.

Zawieszenie i rezygnacja z członkostwa w Towarzystwie

  1. Członkowie Towarzystwa mogą zostać zawieszeni, jeżeli:

a) nie płacą składek członkowskich przez rok,

b) nie przestrzegają założeń statutowych.

  1. Decyzje o zawieszeniu podejmuje Zarząd Towarzystwa.
  2. Z zawieszenia można się odwołać do Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 17.

1. Podstawą do decyzji o skreśleniu z listy członków jest:

1. wystąpienie z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie lub elektronicznie na adres contact@astrobio.pl. Zarządowi Głównemu, za pośrednictwem terenowo właściwego Oddziału lub bezpośrednio o ile w miejscu zamieszkania członka nie ma Oddziału,

2. niepłacenie składek przez okres 2 lat, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, a w przypadku członkostwa wspierającego w związku ze zmianą profilu działalności lub utratą osobowości prawnej,

3. wykluczenie z Towarzystwa przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa, za czyny nielicujące z godnością członka Towarzystwa lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

2. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 18.

1. Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

2. Zarząd Główny

3. Główna Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

4. Prezes i Wiceprezes Towarzystwa nie mogą pełnić tej samej funkcji dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu jednokrotnie w przeciągu kadencji.

6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Prezesa Towarzystwa zwoływanie jest Walne Zgromadzenie.

7. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów nieujęte w Statucie mogą precyzować stosowne regulaminy wydane przez Zarząd Główny.

3. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może odbywać się zdalnie.

4. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:

o   uchwalanie głównych aktów decydujących o kierunkach działalności Towarzystwa,

o   rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

o   udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

o   Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

o   nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,

o   uchwalanie wysokości składek członkowskich,

o   rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady Zgromadzenia przez Zarząd Główny,

o   rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,

o   podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa.

5. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 20.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, w drugim terminie (ustalonym przez Zarząd nie później niż 30 dni kalendarzowych po pierwszym terminie) – bez względu na liczbę obecnych.

§ 21.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny co dwa lata w związku z zakończeniem kadencji.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia członków, przy pomocy poczty elektronicznej, co najmniej na dwa tygodnie przed zwołaniem Zgromadzenia.

§ 22.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Towarzystwa, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Towarzystwa, Wiceprezes Towarzystwa, Skarbnik Towarzystwa oraz nie mniej niż 2, nie więcej niż 6 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu.

2. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes Towarzystwa.

3. Prezes Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów, bezwzględną większością głosów. Jeżeli pierwsza tura głosowania nie przyniesie rozwiązania, następuje ponowny wybór pomiędzy kandydatami, którzy w poprzedniej turze otrzymali najwyższą liczbę głosów.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

2. realizowanie celów statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3. opracowywanie planów całokształtu działalności Towarzystwa i projektów budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania,

4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,

5. rozstrzyganie sporów wynikłych między Członkami w obrębie Towarzystwa,

6. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych i nadzór nad ich działalnością,

7. powoływanie sekcji specjalistycznych, komisji zadaniowych oraz grup roboczych

1. sekcje specjalistyczne, obejmują różne obszary astrobiologii i nauk pokrewnych,

2. grupy robocze obejmują inne obszary działalności Towarzystwa,

3. komisje zadaniowe są powoływane dla wykonania jednego, określonego zadania,

4. przewodniczący sekcji i grup roboczych składają sprawozdanie Zarządowi przy końcu kadencji, a przewodniczący komisji zadaniowych po wykonaniu zadania,

5. tryb powoływania i prac sekcji specjalistycznych i grup roboczych określa Zarząd Główny w osobnym regulaminie.

8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

9. powoływanie komitetu zjazdowego w miejscowości wybranej na zjazd naukowy,

10.  przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie i wykluczanie Członków Towarzystwa,

11.  ustanawianie i przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w zakresie astrobiologii i nauk pokrewnych.

§ 25.

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w formie posiedzenia lub telekonferencji.

3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Towarzystwa lub Wiceprezesa Towarzystwa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

4. W przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu lub nieuzasadnionego niewypełniania obowiązków przez co najmniej 3 miesiące przez członka Zarządu, na wniosek pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (NWZC) celu odwołania Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu.

5. Do obrad NWZC w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy Statutu i innych regulaminów z tym zastrzeżeniem, że większość wymagana wynosi co najmniej 1/2 ważnie oddanych głosów.

6. W przypadku odwołania Prezesa do czasu wyboru nowego Prezesa podczas NWZC jego funkcję pełni Wiceprezes.

7. Komisja Rewizyjna oraz członkowie Zarządu, na podstawie łamania statutu przez członka Zarządu, mogą wnioskować o wydalenie członka Zarządu z Zarządu Towarzystwa. Decyzje o wydaleniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów.

8. Prezes oraz członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji na zebraniu Zarządu, równocześnie składając na ręce Komisji Rewizyjnej pisemną i uzasadnioną rezygnację z pełnienia funkcji.

9. Mandat członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wygasa:

a. w momencie złożenia pisemnej rezygnacji,

b. w momencie wyboru przez Walne Zgromadzenie nowych władz,

c. utraty członkostwa,

d. wydalenia z Zarządu, zgodnie z par 26 ust 7,

e. w przypadku śmierci członka.

§ 26.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji Zarządu Głównego. Główna Komisja Rewizyjna konstytuując się wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy: kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, przeprowadzana przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w zakresie celowości, prawidłowości i rzetelności, rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, wnoszenie o przeprowadzenie głosowania nad przyznaniem albo nieprzyznaniem absolutorium.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

5. Regulamin działalności Głównej Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która pozostaje:

a.      w związku małżeńskim

b.      w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa

c.      podległości z tytułu zatrudnienia 

z członkami Zarządu Stowarzyszenia.

7.      W przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu lub nieuzasadnionego zaniedbania obowiązków przez co najmniej 3 miesiące przez członka Komisji Rewizyjnej, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków, Zarząd zwołuje NWZC w celu odwołania członka Komisji Rewizyjnej. 

8.      Do obrad NWZC w przedmiocie odwołania członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy Statutu i innych regulaminów z tym zastrzeżeniem, że większość wymagana wynosi co najmniej 1/2 ważnie oddanych głosów.

9.      Prezes oraz członkowie Komisji Rewizyjnej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji na zebraniu Komisji, równocześnie składając na ręce Zarządu pisemną i uzasadnioną rezygnację z pełnienia funkcji.

Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

§ 27.

1. Oddziały Towarzystwa są powoływanie z inicjatywy Członków lub Zarządu Głównego na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowościach, na których terenie pracuje co najmniej 5 Członków Towarzystwa.

2. Teren działalności Oddziału i jego siedzibę określa Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 28.

1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

2. Zarząd Oddziału

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 2 lata.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3. Uchwały Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 30.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

1. wytyczanie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,

2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Członków Oddziału,

6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

3.      Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

4.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który informuje Członków Oddziału o proponowanym porządku obrad na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

§ 31.

1. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału na wniosek Zarządu Głównego, z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, na wniosek przynajmniej 1/3 Członków Oddziału zgłoszony na piśmie Zarządowi Oddziału.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 32.

Zarząd Oddziału składa się co najmniej z 3 osób (Przewodniczący Oddziału, Wiceprzewodniczący Oddziału, Skarbnik Oddziału), wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków Oddziału.

Pracami Zarządu Oddziału kieruje Przewodniczący Oddziału.

§ 33.

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1. prowadzenie działalności zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa i uchwałami władz Towarzystwa,

2. organizowanie konferencji, kursów i zebrań naukowych,

3. prowadzi działalność naukową,         

4. organizowanie zjazdów Towarzystwa i sympozjów specjalistycznych z upoważnienia Zarządu Głównego,

5. organizowanie odczytów i wykładów popularyzujących osiągnięcia astrobiologii i nauk pokrewnych,

6. składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności Oddziału,

7. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz oraz zarządzanie majątkiem Oddziału, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Towarzystwa.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 34.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w tajnym głosowaniu składa się z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego.

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Oddziału Towarzystwa.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

§ 35.

1. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszów.

2. Majątek Stowarzyszenia służy jedynie realizacji celów statutowych.

3. Na fundusze Towarzystwa składają się:

1. wpływy ze składek członkowskich,

2. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,

3. dotacje, darowizny, spadki i zapisy zwykłe oraz windykacyjne,

4. wpisowe za udział w zjazdach naukowych,

5. środki publiczne,

6 . majątek Towarzystwa

§ 36

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 37.

1. Do reprezentowania Towarzystwa (do składania woli w imieniu Towarzystwa) upoważnieni są: Prezes Towarzystwa (jednoosobowo) lub Wiceprezes Towarzystwa z innym członkiem Zarządu Głównego (dwuosobowo).

2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, w tym zaciągania zobowiązań finansowych, wymagane są podpisy Prezesa oraz Skarbnika, działających łącznie lub Wiceprezesa oraz Skarbnika, działających łącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego pisemnie przez Prezesa.

3. Do reprezentowania Oddziału upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Oddziału przez   Zarząd Oddziału, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 38.

Zmiana Statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, podjętej większością przynajmniej 2/3 głosów przy obecności , co najmniej połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 39.

1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa podjętej większością przynajmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.