Monika Sztandera-Tymoczek

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Address

Institute of Biological Sciences UMCS

Department of Virology and Immunology

Akademicka 19

20-033 Lublin, Poland

E-mail adress

monika.sztanderaatpoczta.umcs.lublin.p

ORCID

0000-0003-2963-3699

O sobie

Absolwentka Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie, doktorantka w Katedrze Wirusologii i Immunologii Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, gdzie realizuje projekt badawczy NCN OPUS 18 dotyczący biochemicznej charakterystyki fitopatogennych grzybów mikroskopijnych oraz ich potencjalnego wpływu na rozwój alergii u ludzi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się także na: mechanizmach procesu nowotworzenia oraz przerzutowania, aktywności przeciwnowotworowej substancji pochodzenia syntetycznego oraz mechanizmach rozwoju i sposobach zapobiegania chorobom alergicznym.

Perfekcjonistka, niepozwalająca sobie na wyrozumiałość w stosunku do samej siebie, dążąca do tego, aby stawiane przed nią wyzwania były realizowane jak najlepiej. W wolnych chwilach gotuje, podróżuje i układa puzzle.

About myself

Monika is a graduate of the Faculty of Biology and Biotechnology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Currently, she is a PhD student in the Department of Virology and Immunology, Institute of Biological Sciences UMCS, where she is carrying out the research project of NCN OPUS 18 concerning the biochemical characteristics of phytopathogenic microfungi and their potential impact on the development of allergies in humans. Her research interests are also focused on: mechanisms of carcinogenesis and metastasis processes, antitumor activity of synthetic substances, as well as development mechanisms and methods of preventing allergic diseases.

A perfectionist, not allowing herself to be understanding towards herself and she strives to make the challenges set before her are executed in the best possible way. In her free time, she likes cooking, traveling and doing a puzzles.

Projekty naukowe/Research projects

Projekt NCN Nr 2019/35/B/NZ6/00472 (2020-2023): “Mikroskopijne grzyby fitopatogenne – charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi”

Fitopatogenne grzyby mikroskopijne to pasożyty roślinne powszechnie występujące w środowisku człowieka. Odpowiadają za zmniejszenie plonów oraz pogorszenie jakości produktów roślinnych i wartości dekoracyjnej roślin ozdobnych. Z drugiej strony, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka, gdyż grzyby są powszechnie znanym i znaczącym źródłem alergenów. Jednak przyczyna istniejącej alergii (alergen) nie zawsze jest identyfikowana za pomocą powszechnie stosowanych badań skórnych lub z krwi. Dlatego stawiamy hipotezę, że powszechnie występujące fitopatogenne grzyby mikroskopijne, których zarodniki mogą być wdychane przez człowieka, są potencjalną przyczyną reakcji alergicznych. Przedmiotem badań są gatunki grzybów należące do rzędów Erysiphales, Puccinales, Peronosporales i Albuginales zebrane w ich naturalnym środowisku, kompleksowa charakterystyka biochemiczna oraz określenie ich potencjalnego wpływu na rozwój alergii u ludzi. Zarówno te gatunki, jak i ich rośliny żywicielskie są obecnie bardzo pospolite w Polsce. Żywicielami są rośliny zielne, krzewy, a także rośliny ozdobne. Grzyby fitopatogenne uwalniają ogromne ilości zarodników, zwłaszcza wiosną, latem i jesienią. Takie rozpowszechnianie się roślin i ich pasożytów zwiększa ryzyko kontaktu człowieka z potencjalnymi alergenami.

Project NCN No 2019/35/B/NZ6/00472 (2020-2023): “Phytopathogenic microfungi – biochemical characteristics and potential influence on the development of allergies in humans” 

Phytopathogenic microfungi are plant parasites commonly found in the human environment. They are responsible for reduction of yields as well as deterioration of the quality of plant products and the decorative value of ornamental plants. On the other hand, they may pose a potential threat to human health, as fungi are a generally known and prominent source of allergens. However, the cause of existing allergy (allergen) is not always identified with the commonly used skin or blood tests.Therefore, we hypothesize that common phytopathogenic microfungi that can be inhaled by humans are a potential cause of allergic reactions. The subject of the research are phytopathogenic microfungal species belonging to Erysiphales, Puccinales, Peronosporales, and Albuginales orders collected in their natural environment, comprehensive biochemical characteristics and determination of their potential impact on human allergy development. Both these species and their host plants are currently very common in Poland. The hosts include herbaceous plants, shrubs, planted species as well as ornamental plants or wild species that are very popular in parks and gardens. Phytopathogenic fungi release huge amounts of spores, especially in the spring, summer, and autumn. Such dissemination of plants and their parasites increases the risk of human contact with potential allergens.

Artykuły naukowe/Scientific articles

  1. Wojciechowska A., Bregier-Jarzębowska R., Komarnicka U. K., Kozieł S., Szuster-Ciesielska A., Sztandera-Tymoczek M., Jarząb A., Staszak Z., Witkowska D., Bojarska-Junak A., Jezierska J.: Isothiocyanate l− argininato copper (II) complexes–Solution structure, DNA interaction, anticancer and antimicrobial activityChemico-Biological Interactions, 2021, 348, 109636. DOI: 10.1016/j.cbi.2021.109636
  2. Wojciechowska A., Szuster‐Ciesielska A., Sztandera M., Bregier‐Jarzębowska R., Jarząb A., Rojek T., Komarnicka U. K., Bojarska-Junak A., Jezierska J.: L‐argininato copper (II) complexes in solution exert significant selective anticancer and antimicrobial activitiesApplied Organometallic Chemistry, 2020, 34(8), e5698. DOI: 10.1002/aoc.5698

Inne/Another

https://www.researchgate.net/profile/Monika-Sztandera-Tymoczek