Michał Sułek

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

Socials:

LinkedIn
RG profile
ORCID ID

O mnie:

Absolwent Biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie. Obecnie Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych realizujący badania w Katedrze Immunobiologii UMCS. Od 2021 roku wykonawca w projekcie OPUS 19 pt. „Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas enthomophila. Modulacja reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym.” Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Samorządu Doktorantów UMCS.

Moim głównym zainteresowaniem badawczym, którym również zajmuję się w ramach projektu OPUS jest zjawisko piętnowania immunologicznego. Piętnowanie immunologiczne to fenomen „pamięci” immunologicznej, który może wykształcić w ramach odporności wrodzonej. Zjawisko to obecne jest zarówno u kręgowców (nazywane odpornością wytrenowaną) oraz u bezkręgowców. Co istotne, bezkręgowce nie dysponują mechanizmami odporności nabytej w klasycznej formie, jaką znamy u kręgowców. W moich badaniach staram określić się jakie efektory zaangażowane są w zwiększoną odporność owadów – w moim przypadku larw barciaka większego Galleria mellonella, na ponowne zakażenie entomopatogenami.

Obecnie badam również właściwości nowych, niskocząsteczkowych białek wyizolowanych z hemolimfy zakażonych larw Galleria mellonella. W prowadzonych doświadczeniach staram określić się potencjał przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczy oczyszczonych białek.

Fan gier komputerowych (głównie strategii) i dzieł C.G. Junga (jak i samej psychologii analitycznej)

About me:

A graduate of Biotechnology at the Faculty of Biology and Biotechnology of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Currently a PhD student at the Doctoral School of Quantitative and Natural Sciences carrying out research at the Department of Immunobiology of the Maria Curie-Skłodowska University. From 2021, a contractor in the OPUS 19 project entitled “Bioactive compounds in the immune response of Galleria mellonella infected with the entomopathogenic bacterium Pseudomonas entomophila. Modulation of the defence in immune priming phenomenon.”. Member of the Doctoral School of Quantitative and Natural Sciences Council and representative of the doctoral community in the student council of doctoral students.

My main research interest, which I also investigate the OPUS project, is the phenomenon of immune priming. Immune priming is the phenomenon of immune “memory” that can develop within the innate immunity reasoning. This phenomenon is presented in both vertebrates (named trained immunity) and invertebrates, which are deprived of acquired immunity in the classical form as we observe it in vertebrates. In my research, I try to determine which effectors are involved in the increased resistance of insects – in this case, the larvae of the greater moth Galleria mellonella, to re-infection with entomopathogens.

Currently, I am also investigating the properties of new, low molecular weight proteins isolated from the hemolymph of infected Galleria mellonella larvae. In the conducted experiments, I try to determine the antibacterial and antifungal potential of purified proteins.

Fan of computer games (mainly grand strategies) and works of C.G. Jung (and the analytical psychology itself)

Projekty naukowe/Research projects

Short description of currently investigated research project
Skrót opisu obecnie realizowanego projektu w języku polskim