Bożena Kowalczyk

Strona Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.


Adress:
Department of Genetics and Microbiology
Maria Curie-Skłodowska University
Akademicka 19
20-033 Lublin, Poland
 
E-mail:

O sobie

Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się badaniem struktur powierzchniowych wewnątrzkomórkowych patogenów – bakterii z rodzaju Legionella, które w środowisku naturalnym wykorzystują komórki pierwotniaków, a w organizmie człowieka makrofagi płuc jako niszę replikacyjną prowadząc do rozwoju infekcji układu oddechowego. Obecnie doktorantka w Katedrze Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, gdzie realizuje projekt badawczy NCN ,,Bakteryjne determinanty zwiększonej wirulencji szczepów Legionella pneumophila serotyp 1” oraz projekt badawczy dla młodych naukowców UMCS ,,Badanie przeciwbakteryjnego działania ludzkiego peptydu LL-37 na modelu Legionella gormanii’’. Interesuje się wpływem niskowęglowodanowych diet na stan zdrowia człowieka.

About myself

A graduate of the Faculty of Biology and Biotechnology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. In her doctoral dissertation, she focuses on the surface structures of intracellular pathogens – bacteria of the Legionella genus, which in the natural environment use protozoan cells, and in the human body, alveolar macrophages as a replication niche, leading to the development of respiratory system infections. Currently, she is a PhD student in the Department of Genetics and Microbiology, Institute of Biological Sciences UMCS, where she is carrying out the research project of NCN ,,Bacterial determinants of increased virulence of Legionella pneumophila serotype 1’’ and the research project for young scientists of UMCS ,,Study of the antibacterial activity of the human LL-37 peptide in the Legionella gormania model’’. Her interests concern the impact of low-carbohydrate diets on human health.


Bakteryjne determinanty zwiększonej wirulencji szczepów Legionella pneumophila serotyp 1 – NCN 2017/27/B/NZ6/01544

Legionella pneumophila jest Gram-ujemną pałeczką, która może wnikać i rozmnażać się w komórkach eukariotycznych, m.in. w monocytach i makrofagach płucnych, szczególnie u osób z osłabionym układem odpornościowym. Zdolność L. pneumophila do przeżycia w komórkach fagocytarnych predysponowanych do zabijania i trawienia mikroorganizmów odgrywa kluczową rolę w patogenezie choroby legionistów – ciężkiego i często śmiertelnego zapalenia płuc. Do najistotniejszych czynników wirulencji, które umożliwiają bakteriom kolonizację organizmu gospodarza i ochronę przed jego układem odpornościowym, należą te związane z powierzchnią komórki. L. pneumophila nie wytwarza otoczek ani egzopolisacharydu. Dlatego lipopolisacharyd (LPS) zlokalizowany w zewnętrznej membranie jest dominującą cząsteczką na powierzchni komórek tych bakterii, która w istotny sposób wpływa na fizyko-chemiczne właściwości powierzchni komórki. Głównym celem badań jest analiza roli składników powierzchniowych L. pneumophila sg 1, głównie LPS, w interakcji z komórką gospodarza. Korelacja właściwości molekularnych i biofizycznych powierzchniowych struktur L. pneumophila z wirulencją L. pneumophila pomoże zrozumieć jak strukturalne zmiany w komórce bakteryjnej wpływają na interakcję z komórką gospodarza oraz jego układ odpornościowy.

Bacterial determinants of increased virulence of Legionella pneumophila serotype 1 – NCN 2017/27/B/NZ6/01544

Legionella pneumophila is a Gram-negative bacterium that can enter and grow within a variety of eukaryotic cells, including human monocytes and alveolar macrophages, especially in people with immunocompromised state (weakened immune system). The capability of L. pneumophila to overcome the killing mechanisms of macrophages plays a pivotal role in the pathogenesis of Legionnaire’s disease – sever and often fatal pneumonia. The most important of the numerous virulence factors, which enable the bacteria to colonize the host organism and protection against the host immune system, are associated with the cell surface. L. pneumophila don’t express a capsule or an exopolysaccharide. Therefore, the lipopolysaccharide (LPS) localized in the outer membrane is the predominant molecule on the cell surface of these bacteria which contributes to the cell surface properties in an exceptionally important way. The main objective of the research is unveiling of the role of surface components of L.pneumophila serotype 1, mainly LPS, in the interaction with the host cell. Correlation of the molecular and biophysical properties of the L. pneumophila LPS structure and L. pneumophila virulence, adressing a major gap in our knowledge about how changes in the bacterial envelope alter the interaction, uptake, and host immunity.